Du är här

Alla trender för en art

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 192 olika arter/raser varierat i antal i Sverige under såväl häckningstid som vintertid perioden 1975-2019 (45 år). Data kommer från sommarpunktrutterna (röd linje), standardrutterna (svart linje) och vinterpunktrutterna (blå linje). För många arter finns bara trender från ett eller två av inventerings-programmen. Rutter från hela landet är med i punktruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra halvan av Sverige. Därför speglar den blå och den röda kurvan främst tillståndet i södra delen av Sverige. Standardrutterna är dock jämnt spridda över hela landet.

Lommar och änder   Gäss och svanar    Rovfåglar    Hönsfåglar

Vadare   Måsfågel och duvor   Ugglor och hackspettar   Tättingar (småfåglar)