Du är här

Jordbruksfåglar och småbiotoper

tisdag, november 3, 2015

Sedan länge har många av jordbruksfåglarna minskat i antal, både i Sverige och i Europa. Resultaten från Svensk fågeltaxering visar att det gått extra dåligt för de fåglar som är knutna till småbiotoper. Med hjälp av landskapsdata insamlat av åtta länsstyrelser inom ett program för regional miljöövervakning av just småbiotoper ges värdefulla möjligheter att följa förändringar i mängden småbiotoper parallellt med förändringar i antalet fåglar.

I denna storskaliga pilotstudie har sammanlagt 100 fågelrutter inom Svensk fågeltaxering, så kallade standardrutter, jämförts med detaljerade uppgifter om viktiga habitatkaraktärer från den regionala miljöövervakningen. Hypotesen har varit att antalet arter och individer av typiska jordbruksfåglar generellt är större där mängden biotoper i jordbrukslandskapet är stor, samt att antalet individer av arter beroende av småbiotoper specifikt är talrikare där mängden tillgängliga småbiotoper är stor.

Resultaten från projektet visar glädjande att det är flera småbiotopsvariabler som utöver mängden åkermark hjälper till att förklara de olika arternas förekomst. Det skulle dock behövas mer analyser för att detaljerna i resultaten, särskilt detaljerna för varje art, kan diskuteras riktigt grundligt. Det viktigaste framöver kommer också vara att förklara hur förändringar i biotopförekomster påverkar förändringar i fågelförekomsten, något som det kommer att finnas utmärkta data för inom några år när mer data samlats in i fågeltaxeringen respektive småbiotopsövervakningen.

Läs rapporten här.