Du är här

Trender nattrutterna

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 38 fågelarter varierat under häckningstid perioden 2010-2019, alltså 10 år, baserat på data från nattrutterna. Rutter från hela landet är med i nattruttsmaterialet, men de flesta är från södra och östra Sverige, varför resultaten främst speglar populationsförändringar i dessa delar av landet. En del arter baseras på bara ett fåtal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med stor försiktighet.