Du är här

Trender däggdjur

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 12 olika däggdjursarter varierat i antal i Sverige under vår och sommar perioden 2010-2017 (8 år). Data kommer från nattrutterna (brun linje) och standardrutterna (svart linje). För ett par arter finns bara trender från ett av inventeringsprogrammen. Rutter från hela landet är med i nattruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra halvan av Sverige. Därför speglar den bruna kurvan främst tillståndet i södra delen av Sverige. Standardrutterna är dock jämnt spridda över hela landet.