Du är här

Fågelrapport till EU bygger på svenska ornitologers insatser

måndag, augusti 26, 2019

Data från Svensk Fågeltaxering utgör tillsammans med spontanrapporteringen i Artportalen ryggraden i den rapport om tillståndet för Sveriges fåglar som Naturvårdsverket levererade till EU 31 juli 2019. Även landets länsstyrelser har bidragit med uppgifter. Under våren och försommaren levererade vi till ArtDatabanken en stor mängd information om tillståndet i Sveriges fågelfauna. Efter kvalitetskontroll och verifiering adderade ArtDatabanken information om aktuella och framtida hot. Sedan gick data till Naturvårdsverket, som i sin tur redovisade till EU. 

Rapporten är en del av den s.k. artikel 12-rapporteringen där samtliga EU-länder utifrån fågeldirektivet måste redovisa hur det går för fåglarna på nationell nivå. Rapporten omfattar populationsstorlek för samtliga i Sverige häckande arter, populationstrender på kort (12 år) respektive lång sikt (38 år, d.v.s. från 1980 då fågeldirektivet trädde i kraft), samt utbredningskartor med en noggrannhet  på 10 x 10 km. För en stor mängd arter redovisades tillståndet inom de s.k. SPA-områdena (Natura 2000 för fågel), områden som avsatts specifikt för att skydda särskilt utsatta arter. Rapporten omfattar antalet häckande par (90 arter), samt antalet rastare och övervintrare (34 arter) i dessa områden. 

Som underlag till allt detta använde vi data från Svensk Fågeltaxerings olika inventeringssystem, specialinriktade regionala och artspecifika inventeringar, samt spontanrapporteringen på Artportalen. Utan Sveriges alla fågelinventerare och spontanrapportörer hade denna rapportering aldrig varit möjlig.