Du är här

Kustfågelrutor

Inom kustfågelövervakningen räknas fåglar under häckningstid i 200 st rutor (2 km x 2 km) som ligger utspridda längs Sveriges kust. Vi kallar dessa för Kustfågelrutorna. Inventeringen är båtbaserad och sker i nära samarbete med kustlänens länsstyrelser.

Rekryteringen av inventerare görs till stor del av länsstyrelserna, som då eftersöker personer med hög ornitologisk kunskap och god vana av skärgårdsmiljön.

 

Kustfågelrutorna inventeras i samarbete med Sveriges länsstyrelser.